หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอนผีต๋าย
อักษรล้านนา
ถอฯรผีตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอนผีตาย]
ความหมาย

ก.ทำพิธีเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอนผีต๋าย (ถอฯรผีตายฯ)