หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอนต๋อ
อักษรล้านนา
ถอฯรตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอนตอ]
ความหมาย

สำ.ขโมยวัวควายจากที่ล่ามไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอนต๋อ (ถอฯรตํอฯ)