หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอนตี๋นเสา
อักษรล้านนา
ถอฯรตีนฯเสัา
เทียบอักษรไทย
[ถอนตีนเสา]
ความหมาย

น.พิธีถอนอัปมงคลจากโคนเสาทั้งสี่ด้านของเรือนหรืออาคาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอนตี๋นเสา (ถอฯรตีนฯเสัา)