หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอนกำอู้
อักษรล้านนา
ถอฯรคำฯอู้
เทียบอักษรไทย
[ถอนคำอู้]
ความหมาย

ก.ถอนคำพูด - ยกเลิกคำพูดที่พูดไปแล้วให้เป็นเสมือนว่าไม่ได้พูดมาก่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอนกำอู้ (ถอฯรคำฯอู้)