หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอน
อักษรล้านนา
ถอฯร
เทียบอักษรไทย
[ถอน]
ความหมาย

ก.ทำให้ลดลง หรือทำให้หมดไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอน (ถอฯร)