หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถอดใจ๋
อักษรล้านนา
ถอฯดไจ
เทียบอักษรไทย
[ถอดใจ]
ความหมาย

ก.ถอดใจ - ยอมแพ้,ท้อถอย,ถอยกลางคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอดใจ๋ (ถอฯดไจ)