หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอดเบ้า
อักษรล้านนา
ถอฯดเบั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอดเบ้า]
ความหมาย

สำ.เหมือนผู้ให้กำเนิดราวกับถอดมาจากพิมพ์เดียวกัน; เต๋กปิม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอดเบ้า (ถอฯดเบั้าฯ)