หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอดถอน
อักษรล้านนา
ถอฯดถอฯร
เทียบอักษรไทย
[ถอดถอน]
ความหมาย

ก.ปลดออกจากตำแหน่ง,ทำพิธีปัดรังควาญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอดถอน (ถอฯดถอฯร)