หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอดจิ๋ต
อักษรล้านนา
ถอฯดจิตฯ
เทียบอักษรไทย
[ถอดจิต]
ความหมาย

ก.ตาย - จิต หรือวิญญาณออกไปจากร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอดจิ๋ต (ถอฯดจิตฯ)