หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถองแก๋ะถองแก๋น
อักษรล้านนา
ถอฯงแกะถอฯงแกนฯ
เทียบอักษรไทย
[ถองแกะถองแกน]
ความหมาย

ว.ทุกแง่ทุกมุม,เปิดอก,เปิดเผยจนไม่มีอะไรเหลือ,ละเอียดลึกซึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถองแก๋ะถองแก๋น (ถอฯงแกะถอฯงแกนฯ)