หน้าหลัก
ถองแก๋ะถองแก๋น
ถอฯงแกะถอฯงแกนฯ
[ถองแกะถองแกน]

ว.ทุกแง่ทุกมุม,เปิดอก,เปิดเผยจนไม่มีอะไรเหลือ,ละเอียดลึกซึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถองแก๋ะถองแก๋น (ถอฯงแกะถอฯงแกนฯ)