หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถองแก่น
อักษรล้านนา
ถอฯงแก่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ถองแก่น]
ความหมาย

ว.ถี่ถ้วน,ลึกซึ้ง,ถึงที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถองแก่น (ถอฯงแก่นฯ)