หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถองปื๊น
อักษรล้านนา
ถอฯงพื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ถองพื้น]
ความหมาย

ว.จนกระทั่งถึงพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถองปื๊น (ถอฯงพื้นฯ)