หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถอง
อักษรล้านนา
ถอฯง
เทียบอักษรไทย
[ถอง]
ความหมาย

ก.สึก,กร่อน,หมดสิ้นไปทีละน้อย เช่น ถองน้ำ-กรองน้ำ, เตี่ยวถอง-กางเกงใช้บ่อยสึกเข้าไปจวนทะลุ ว.ถึง,จนกระทั่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถอง (ถอฯง)