หน้าหลัก
ถมตืน
ถ฿มฯทืนฯ
[ถมทืน]

ก.หาเงินมาชดเชยทุนเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถมตืน (ถ฿มฯทืนฯ)