หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถมตืน
อักษรล้านนา
ถ฿มฯทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ถมทืน]
ความหมาย

ก.หาเงินมาชดเชยทุนเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถมตืน (ถ฿มฯทืนฯ)