หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถม
อักษรล้านนา
ถ฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ถม]
ความหมาย

ก.เอาดินหรือสิ่งอื่นใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม,กองสุมๆไว้ไม่เป็นระเบียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถม (ถ฿มฯ)