หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงเป๋อ
อักษรล้านนา
ถ฿งฯเปิอฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงเปอ]
ความหมาย

น.ย่าม,ย่ามสะพายขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงเป๋อ (ถ฿งฯเปิอฯ)