หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ถงย่าม
อักษรล้านนา
ถ฿งฯย่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงย่าม]
ความหมาย

น.ชื่อหนึ่งของ อฺยฺ้าม; ดู...อย้าม

ออกเสียงล้านนา
หยฺ้าม
อักษรล้านนา
อยฯ้ามฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺ้าม]
ความหมาย

น.ถุงย่าม;ย่ามพระ - ของใช้ประจำตัว สำหรับใส่สิ่งของ ของพระภิกษุ สามเณร; ถงย่าม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงย่าม (ถ฿งฯย่ามฯ)