หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถงตี๋น
อักษรล้านนา
ถ฿งฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ถงตีน]
ความหมาย

น.ถุงเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถงตี๋น (ถ฿งฯตีนฯ)