หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตํ๋าบูบต๋ำบาบ
อักษรล้านนา
ตำบูตำบาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำบูบตำบาบ]
ความหมาย

ดู...ตํ๋าบูบบาบ

ออกเสียงล้านนา
ตํ๋าบูบบาบ
อักษรล้านนา
ตำบูบาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำบุบบาบ]
ความหมาย

ก.ตำไม่ละเอียด อย่างตำน้ำพริกหนุ่ม; ตํ๋าบ่าเหลิกเกิกกาก, ต๋ำบูบต๋ำบาบ, ต๋ำหมะเหลิกเกิกกาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตํ๋าบูบต๋ำบาบ (ตำบูตำบาฯปฯ)