หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำแหล่
อักษรล้านนา
ตำแห่ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำแหล่]
ความหมาย

ก.กระทบไหล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำแหล่ (ตำแห่ลฯ)