หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำเนียม
อักษรล้านนา
ตำนยฯม
เทียบอักษรไทย
[ตำเนียม]
ความหมาย

ดู...ต่ำเนียม

ออกเสียงล้านนา
ต่ำเนียม
อักษรล้านนา
ตํานยฯม
เทียบอักษรไทย
[ต่ำเนียม]
ความหมาย

น.ธรรมเนียม - แบบแผน,แบบอย่าง,ประเพณี,สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา; ต๋ำเนียม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำเนียม (ตำนยฯม)