หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำเนิน
อักษรล้านนา
ตำเนิ
เทียบอักษรไทย
[ตำเนิน]
ความหมาย

ดู...ต่ำเนิน

ออกเสียงล้านนา
ต่ำเนิน
อักษรล้านนา
ตําเนิ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำเนิน]
ความหมาย

น.ดำเนิน; ต๋ำเนิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำเนิน (ตำเนิ)