หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำหูต๋ำต๋า
อักษรล้านนา
ตำหูตำตา
เทียบอักษรไทย
[ตำหูตำตา]
ความหมาย

ดู...ต๋ำต๋า

ออกเสียงล้านนา
ต๋ำต๋า
อักษรล้านนา
ตำตา
เทียบอักษรไทย
[ตำตา]
ความหมาย

ว.เห็นกับตา,เห็นตำตา,เห็นต่อหน้าต่อตา,คาหนังคาเขา; ต๋ำหูต๋ำต๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหูต๋ำต๋า (ตำหูตำตา)