หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำหนั๋ก
อักษรล้านนา
ตำหันฯก
เทียบอักษรไทย
[ตำหนัก]
ความหมาย

ดู...ต่ำหนั๋ก

ออกเสียงล้านนา
ต่ำหนั๋ก
อักษรล้านนา
ตําหันฯก
เทียบอักษรไทย
[ต่ำหนัก]
ความหมาย

น.ตำหนัก - เรือนของกษัตริย์ เจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช; ต๋ำหนั๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหนั๋ก (ตำหันฯก)