หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำหนวด
อักษรล้านนา
ตำหนฯวฯด
เทียบอักษรไทย
[ตำหนวด]
ความหมาย

ดู...ต่ำหนวด

ออกเสียงล้านนา
ต่ำหนวด
อักษรล้านนา
ตําหนฯวฯด
เทียบอักษรไทย
[ต่ำหนวด]
ความหมาย

น.ตำรวจ - ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมาย; ต๋ำหนวด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำหนวด (ตำหนฯวฯด)