หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำมือต๋ำตี๋น
อักษรล้านนา
ตำมืตำตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำมือตำตีน]
ความหมาย

สำ.กระทบมือกระทบเท้า (มากมายจนเกะกะไปหมด)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำมือต๋ำตี๋น (ตำมืตำตีนฯ)