หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำบ่าเหลิกเกิกกาก
อักษรล้านนา
ตำบ่าฯเหิลฯกเกิกฯกากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตำบ่าเหลิกเกิกกาก]
ความหมาย

ดู...ต๋ำบูบบาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำบ่าเหลิกเกิกกาก (ตำบ่าฯเหิลฯกเกิกฯกากฯ)