หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ำ
อักษรล้านนา
ตำ
เทียบอักษรไทย
[ตำ]
ความหมาย

ก๑.ตำ - ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ต๋ำน้ำพิก - ตำน้ำพริก, ต๋ำเข้า - ตำข้าว. ก๒.กระแทก,ชน,ทิ่ม,แทง เช่น รถต๋ำกั๋น - รถชนกัน, เตียวต๋ำกั๋น - เดินกระทบกระแทกกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ำ (ตำ)