หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าไหลหลิ๋ดๆ
อักษรล้านนา
ตาไหลฯหิลฯดๆ
เทียบอักษรไทย
[ต๋าไหลหลิดๆ]
ความหมาย

ก.อาการที่นัยน์ตาเคลื่อนไหวไปมาในท่าที ไร้เดียงสา หรือท่าทีเจ้าชู้ไก่แจ้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าไหลหลิ๋ดๆ (ตาไหลฯหิลฯดๆ)