หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าใสโมงๆ
อักษรล้านนา
ตาไสโม฿งฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ตาใสโมงๆ]
ความหมาย

น.ตาลุกโพรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าใสโมงๆ (ตาไสโม฿งฯๆ)