หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าใสเมียงๆ
อักษรล้านนา
ตาไสมยฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[ตาใสเมียงๆ]
ความหมาย

ดู...ต๋าใส

ออกเสียงล้านนา
ต๋าใส
อักษรล้านนา
ตาไส
เทียบอักษรไทย
[ตาใส]
ความหมาย

น.ตาเป็นประกาย;ต๋าใสเมียงๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าใสเมียงๆ (ตาไสมยฯงๆ)