หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าโมก
อักษรล้านนา
ตาโม฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาโมก]
ความหมาย

ก.ตาที่มีลักษณะโปนโต,ตาถลน; ต๋าโมด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าโมก (ตาโม฿กฯ)