หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเหิง
อักษรล้านนา
ตาเหิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาเหิง]
ความหมาย

น.เครื่องสานด้วยไม้ไผ่เป็นตะแกรงถี่ ทำขอบกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๐ นิ้วฟุต ใช้ร่อน; เหิง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเหิง (ตาเหิงฯ)