หน้าหลัก
ต๋าเหล้อ
ต๋าเหล้อ
ตาเหิ้ลฯอฯ
[ตาเหล้อ]

ก.ตาเข,ตาเหล่,ตาส่อน,ตาที่เหลือกขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเหล้อ (ตาเหิ้ลฯอฯ)