หน้าหลัก
ต๋าเหล้
ต๋าเหล้
ตาเห้ลฯ
[ตาเหล้]

ก.ตาเหล่ - ตาเขมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเหล้ (ตาเห้ลฯ)