หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเหล้
อักษรล้านนา
ตาเห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาเหล้]
ความหมาย

ก.ตาเหล่ - ตาเขมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเหล้ (ตาเห้ลฯ)