หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าเซอะ
อักษรล้านนา
ตาเซิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ตาเซอะ]
ความหมาย

น.ตาถั่ว ว.มองไม่เห็น (ใช้เป็นคำด่า)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าเซอะ (ตาเซิอฯะ)