หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหีบ
อักษรล้านนา
ตาหีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาหีบ]
ความหมาย

น.ไม้ตับที่ใช้หนีบปลา กบ เนื้อหมู เป็นต้น เพื่อปิ้งหรือย่าง ไม้หีบ,ไม้ต๋าหีบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหีบ (ตาหีปฯ)