หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหลี้
อักษรล้านนา
ตาหี้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาหลี้]
ความหมาย

ก.ตาหยี,ตาหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหลี้ (ตาหี้ลฯ)