หน้าหลัก
ต๋าหลี้
ต๋าหลี้
ตาหี้ลฯ
[ตาหลี้]

ก.ตาหยี,ตาหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหลี้ (ตาหี้ลฯ)