หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหมอง
อักษรล้านนา
ตาหมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตาหมอง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของตาที่แสดงความน้อยใจหรือเสียใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหมอง (ตาหมฯอฯง)