หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าส่วย
อักษรล้านนา
ตาส่วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาส่วย]
ความหมาย

ก.การกำหนดให้ต้องส่งตามอัตราและเวลาที่กำหนด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าส่วย (ตาส่วฯยฯ)