หน้าหลัก
ต๋าสุ๋ข
ตาสุข
[ตาสุข]

ว.ความสุข,ผาสุก เช่น บ่เป๋นต๋าสุ๋ก - ไม่มีความสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าสุ๋ข (ตาสุข)