หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าสุ๋ข
อักษรล้านนา
ตาสุข
เทียบอักษรไทย
[ตาสุข]
ความหมาย

ว.ความสุข,ผาสุก เช่น บ่เป๋นต๋าสุ๋ก - ไม่มีความสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าสุ๋ข (ตาสุข)