หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าสุ่มไก่
อักษรล้านนา
ตาสุ่มไก่
เทียบอักษรไทย
[ตาสุ่มไก่]
ความหมาย

น.ตาที่มองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าสุ่มไก่ (ตาสุ่มไก่)