หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าสวั๋กต๋าแส่
อักษรล้านนา
ตาสัวฯกตาแส่
เทียบอักษรไทย
[ตาสวักตาแส่]
ความหมาย

ก.ตาอยู่ไม่สุข,ชอบแอบดูเรื่องของผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าสวั๋กต๋าแส่ (ตาสัวฯกตาแส่)