หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าสวก
อักษรล้านนา
ตาสวฯก
เทียบอักษรไทย
[ตาสวก]
ความหมาย

ก.ตาดุ,ลักษณะตาที่ดูน่าเกรงกลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าสวก (ตาสวฯก)