หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวันแลง
อักษรล้านนา
ตาวันฯแลงฯ
เทียบอักษรไทย
[ต๋าวันแลง]
ความหมาย

น.เวลาเย็น,ตอนเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันแลง (ตาวันฯแลงฯ)