หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวันต๋กดิน
อักษรล้านนา
ตาวันฯต฿กฯดินฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาวันตกดิน]
ความหมาย

น.ดวงอาทิตย์ตกดิน

(ภาษาไทย) ตะวันตกดิน (English) Sunset

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันต๋กดิน (ตาวันฯต฿กฯดินฯ)