หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวันต๋กดิน
อักษรล้านนา
ตาวันฯต฿กฯดินฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาวันตกดิน]
ความหมาย

น.ดวงอาทิตย์ตกดิน

(ภาษาไทย) ตะวันตกดิน (English) Sunset

(nou) the time in the evening at which the sun begins to fall below the horizon (nou) atmospheric phenomena accompanying the daily disappearance of the sun (nou) the daily event of the sun sinking below the horizon(adj) of a declining industry or technology (adj) providing for termination

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันต๋กดิน (ตาวันฯต฿กฯดินฯ)