หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋าวันจ๊าย
อักษรล้านนา
ตาวันฯช้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาวันช้าย]
ความหมาย

น.เวลาบ่าย,ตอนบ่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าวันจ๊าย (ตาวันฯช้ายฯ)