หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าล่าง
อักษรล้านนา
ตาล่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ต๋าล่าง]
ความหมาย

น.ใต้ถุน,ใต้พื้นเรือน; ตะล่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าล่าง (ตาล่างฯ)