หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายเฮี่ย
อักษรล้านนา
ตายฯเร่ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตายเรีย]
ความหมาย

ก.นอนตายตามที่ต่างๆ มักหมายถึงถูกฆ่าตายโดยจับผู้ร้ายไม่ได้ หรือตายเปล่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายเฮี่ย (ตายฯเร่ยฯ)