หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายฮ่า
อักษรล้านนา
ตายฯร่า
เทียบอักษรไทย
[ตายร่า]
ความหมาย

ก.ตายห่า - ตายด้วยโรคระบาด เช่น โควิด ๑๙ เริ่มที่ประเทศจีน แล้วระบาดไปทั่วโลก มีผู้รับเชื้อป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายฮ่า (ตายฯร่า)